آغاز عملیات حفر ترانشه مخصوص پسماندهای عفونی و بیمارستانی

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند خبر از شروع پروژه حفر ترانشه مخصوص پسماند های بیمارستانی و عفونی داد.

بر پایه این گزارش به جهت حفظ اصول بهداشتی و هم چنین تفکیک فرآیند دفن پسماندهای امحاء شده درمانی و بیمارستانی از سایر پسماند های شهری ، ترانشه ای بصورت مجزا در مرکز دفن زباله سازمان در منطقه چرمشهر با رعایت کلیه جوانب فنی و کارشناسی شده به منظور دفن پسماند های مذکور در حال اجرا می باشد.