((اطلاعیه))

به گزارش روابط عمومی سازمان و برطبق ابلاغیه جدید واحد اجرائیات سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین و به جهت حفظ  حقوق شهروندی وهم چنین بهداشت معابر شهری ، حضور کلیه عوامل جمع آوری پسماند های خشک از جمله: چرخک ها ، موتور هاو...؛ در معابر اصلی و پرترافیک شهر ممنوع اعلام گشت.

بر اساس اطلاعیه فوق با متخلفین برابر با مقررات وضع شده برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.