((آگهی  تجدید مزایده عمومی))

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در نظر دارد پروژه  جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر را بر اساس طرح تفکیک از مبداء در سطح محدوده قانونی شهر  و مجوز شورای اسلامی شهر ورامین ، را از طریق مزایده عمومی به مدت دوسال  هجری شمسی (دو دوره یک ساله) با قیمت پایه کارشناسی به پیمانکار  واجد شرایط دارای رزومه کاری مناسب ، گواهینامه صلاحیت مرتبط و توانمندی اجرایی و کاری و نیروی انسانی مجرب واگذار نماید.

داوطلبان می توانند از مورخ 1397/11/23 و ظرف مدت 15 روز کاری پس از انتشارآخرین آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و در ساعات اداری به محل سازمان به آدرس : ورامین،بلوار 35 متری رسالت ، کوچه تالار سرمه ، پلاک 2 ، واحد 211 مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را بر اساس شرایط اوراق مزایده عمومی به دبیر خانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند.

 (تلفن :02136296988)

بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکلیف مقرر در اسناد مزایده بوده و سازمان  در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برندگان در مزایده خواهد بود.

 

                                                                                  سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین