نشست کارشناسان شرکت مشاوره محیط آب گستر با سازمان مدیریت پسماند ورامین

 پیرو  تصمیم گیری کلان کشوری مبنی بر ضرورت مدیریت بهینه و هدفمند پسماندهای عادی  و هم چنین پیگیریهای مستمردفترامور شهری و شوراهای استانداری تهران مبنی بر ضرورت انجام طرح جامع مدیریت پسماندهای عادی استان ، جلسه ای راس ساعت 10 صبح مورخ 1398/05/17 با حضور کارشناسان شرکت طرح مذکور ( شرکت مشاور محیط آب گستر ) و اعضای هیئت مدیره سازمان در محل دفتر مدیرعامل سازمان برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی سازمان ، در جلسه مذکور کارشناسان مربوطه  ضمن تشریح اهمیت موضوع در ابعاد زیست محیطی ، اقتصادی  ، استراتژیک و بهداشت عمومی ،توضیحاتی درخصوص روند انجام کار در طی یک سال گذشته ، پیشرفت های صورت گرفته ، مشکلات پیش رو   ،  بودجه بندی طرح موصوف بر اساس سرانه هر یک از شهرهای استان و نیازمندی های ذیربط از جمله:  نیاز به همکاری شهرهای استان به جهت تهیه بانک اطلاعاتی مورد نیاز ارائه نمودند.