انتشار آمار جمع آوری کاغذهای باطله از شهرورندان در ایستگاه های تفکیک از مبدا

به گزارش روابط عموی  سازمان پسماند ورامین : سازمان پسماند شهرداری ورامین در طرح جمع آوری کاغذهای باطله شهرورندان شهر ورامین در ایستگاه های تفکیک از مبدا این سازمان و اهداء بسته های کاغذ A4 در مقابل آن ، اقدام به انتشتار آمار جمع آوری کاغذ های باطله و تعداد بسته های کاغذ A4 تحویلی به شهرواند نموده است.

طبق آمار ماه مهر سال 98 کاغذهای باطله جمع آوری شده ازشهروندان شهر ورامین 865 کیلو گرم و 22عدد بسته کاغذ A4 تحویل داده شده است.

طبق آمار ماه آبان سال 98 کاغذ های باطله جمع آوری شده از شهروندان شهر ورامین 670 کیلو گرم و 10عدد بسته کاغذ A4 تحویل داده شده است .

با توجه به گزارش مسولین ایستگاه های تفکیک ار مبدا ، کاغذ های جمع آوری شده  توسط شهروندان حاوی انواع دفاتر و کتاب های باطله دانش آموزان و کارتون های لوازم خانگی و مصرفی منازل شهروندان بوده است که همگی از مبدا توسط شهروندان تفکیک و بسته بندی شده بود که نشان دهنده استقبال شهروندان ورامین از طرح تعویض کاغذهای باطله با بسته های کاغذ A4 بوده است.