بازدید از ایستگاه تصفیه خانه  پساب های صنعتی  واحد ها ی چرم سازی شهرک صنعتی چرمشهر

 

 به گزارش روابط عمومی سازمان ، مدیرعامل سازمان با همراهی نماینده فرمانداری و جمعی از کارشناسان سازمان از ایستگاه بی خطر سازی پسماندهای واحد های چرم سازی شهرک صنعتی چرمشهر در مورخه 21-04-1400 بازدید به عمل آوردند.

بر اساس صورتجلسه  پنجاه و سومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان تهران  مقرر گردید  پس از طی فرآیند بی خطر سازی ، پسماندهای مذکور در مرکز دفن زباله چرمشهر دفن گردد.

بر اساس این گزارش ، پسماندهای موصوف پس از انباشت در حوضچه های تعبیه شده خشک و آبگیری شده  و پس از انتقال پساب آن، لجن های مربوطه به مرکز دفن انتقال خواهد یافت.