"برای جلوگیری از دفن بی رویه ضایعات ، آن را از ابتدا تفکیک کنیم **** شهروند عزیز ، کاغذ دیگر زباله نیست آن را با دیگر ضایعات دور نریزیم **** فقط یک زمین داریم آن را با زباله آلوده نکنیم **** بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده **** بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی **** بازیافت مواد = جلوگیری از هدر رفتن انرژی وتوسعه پایدار در گرو حفظ منابع ماندگار **** با تفکیک و بازیافت مواد آلی،دراحیای زمین های کشاورزی کشور سهیم شویم **** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزیی از زباله های خطرناک هستند **** با تحویل زباله های خشک به ماموران شهرداری ، از استفاده غیر قانونی توسط افراد سود جو جلوگیری کنیم **** حرکت در جهت خود کفایی ملی ، با مشارکت در طرح جامع بازیافت و تفکیک زباله در مبدا **** شهروند عزیز ، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری ، کاهش زباله و جداسازی آن است **** از زباله گل می رویداگر آن را بازیافت کرده وتبدیل به کود کمپوست کنیم **** پاکی وطراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم ****

پیام سرپرست سازمان

آموزش شهروندی

هفته نامه پسماند

تاریخچه تشکیل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین

توسط شهرداری ورامین و با حمایت های معنوی شورای اسلامی شهر ورامین ، سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در سال 1390 با هدف بهبود وضعیت نظافت شهری و ارتقاء مدیریت پسماندها در شهر ورامین تشکیل گردید.

قبل از این تاریخ این خدمات توسط شهرداری های نواحی چهارگانه و تحت مدیریت حوزه معاونت خدمات شهری ارائه می گردید.

شایان ذکر است، سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین یکی از ارگان های تخصصی پسماندها در کشور، در زمینه اجرای کلیه عناصر موظف و امور پشتیبانی مدیریت پسماندها به صورت واحد می باشد.

مأموريت سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جداسازی، ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندهای عادی و جزء ویژه و آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه، بر اساس قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 و آئین نامه اجرایی آن و همچنین نظافت شهری در محدوده و حریم شهر ورامین با توجه خاص به نظرات خدمات گیرندگان و جلب مشارکت آنان است.

جهش تولید با مشارکت مردم

گالری عملکرد سازمان

اطلاعیه ها

تابلو های فرهنگی