"برای جلوگیری از دفن بی رویه ضایعات ، آن را از ابتدا تفکیک کنیم **** شهروند عزیز ، کاغذ دیگر زباله نیست آن را با دیگر ضایعات دور نریزیم **** فقط یک زمین داریم آن را با زباله آلوده نکنیم **** بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده **** بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی **** بازیافت مواد = جلوگیری از هدر رفتن انرژی وتوسعه پایدار در گرو حفظ منابع ماندگار **** با تفکیک و بازیافت مواد آلی،دراحیای زمین های کشاورزی کشور سهیم شویم **** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزیی از زباله های خطرناک هستند **** با تحویل زباله های خشک به ماموران شهرداری ، از استفاده غیر قانونی توسط افراد سود جو جلوگیری کنیم **** حرکت در جهت خود کفایی ملی ، با مشارکت در طرح جامع بازیافت و تفکیک زباله در مبدا **** شهروند عزیز ، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری ، کاهش زباله و جداسازی آن است **** از زباله گل می رویداگر آن را بازیافت کرده وتبدیل به کود کمپوست کنیم **** پاکی وطراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم ****

پیام سرپرست سازمان

No images found.

آموزش شهروندی

هفته نامه پسماند

آمار ایستگاه های تفکیک از مبدا

No images found.

پیرو آهگی نوبت دوم مزایده عمومی بهبه شماره 2442 مورخه 10/08/1393 درروزنامه تفاهم ، این سازمان در نظر داره جمع اوری ضایعات خشک محدوده شهر ورامین و مرکز دفن ذباله چرمشهر با مشخصات و شرایط ذیل الذکر را از طریق مزایده عمومی  به شرکت ها و پیمانکاران ذیصلاحیت واگذار نماید . لذا مقتضی است بالاترین  قیمت پیشنهادی خود را کتبا با مهر و امضا اعلام نمایید.

 

دعوت نامه شرکت در مزایده عمومی (10-08-1393)

 پیرو آهگی نوبت دوم مزایده عمومی بهبه شماره 2442 مورخه 10/08/1393 درروزنامه تفاهم ، این سازمان در نظر داره جمع اوری ضایعات خشک محدوده شهر ورامین و مرکز دفن ذباله چرمشهر با مشخصات و شرایط ذیل الذکر را از طریق مزایده عمومی  به شرکت ها و پیمانکاران ذیصلاحیت واگذار نماید . لذا مقتضی است بالاترین  قیمت پیشنهادی خود را کتبا با مهر و امضا اعلام نمایید.


 


 

رونق تولید

گالری عملکرد سازمان در سال جاری

اطلاعیه ها

تابلو های فرهنگی